Behåll kvaliteten i marknadsundersökningen

Att göra en marknadsundersökning kräver planering och målmedvetenhet. Vet man inte vad man vill ha ut av en marknadsundersökning kan en sådan lätt fallera och inte ge några insikter. Det första man behöver klargöra är alltså syftet med marknadsundersökningen. Det finns ett antal frågor man behöver ställa. Mycket handlar om att definiera ett problem och vara säker på definitionerna. Mycket kan vinnas genom att bara dokumentera definitionerna så att man vet vad man pratar om. Ett bra grundarbete kan göra en marknadsundersökning effektiv.

Syftet med marknadsundersökningen är alltså det första man behöver klargöra. Det kan enklast formuleras i en fråga.  När man formulerat frågan kommer man in på målgruppen för marknadsundersökningen. Vilken målgrupp riktar man sig till, och vilka möjliga svar finns det. En väl avgränsad målgrupp ger möjligheter till bättre resultat och insikter. Det man behöver avgränsa i en målgrupp är bl.a. demografi såsom kön, ålder, inkomst, yrke, etnicitet, och bostadsort. Men även livsstil och psykografiska egenskaper kan vara viktiga att avgränsa.

Därefter får man bestämma sig om man vill göra en kvalitativ eller en kvantitativ marknadsundersökning. Vid en kvalitativ undersökning gör man djupintervjuer och försöker få fram en förståelse kring vad och varför objektet eller målgruppen tycker, känner eller agerar på ett visst sätt. Vid en kvantitativ undersökning handlar det om att få in så mycket statistiskt underlag som möjligt för att kunna dra generella slutsatser kring en fråga eller ett problem. Kortfattat handlar bägge de här metoderna om att samla in data och information.

När man samlat in all data ska det sammanställas och tolkas. Här är det ett stort arbete som krävs. Slutsatser ska dras och baserat på vilken fråga man ställt kan man komma fram till olika slutsatser. Här gäller det att vara noggrann. Man måste ha i beaktande vilken fråga man ställt för att kunna tolka resultatet. Resultatet ska rapporteras för att kunna användas i framtiden. Marknadsundersökningen blir mer ett verktyg för att komma till rätta med ett problem som man har definierat i början av processen.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt med problemformuleringen för att kunna nå ett så bra resultat som möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*